Moja-Apka.SK Software
komplexné profesionálne riešenie pre Vás a Váš priestor

SOFTVÉR

  Software
  SUPPORT
  
 
 
 KONTAKTY:

 HERMES FENG SHUI, s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ:2022856671

 +421 905 479 695

 +421 911 721 995
 podpora@fengshui.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAC INFO - ZOZNAM FUNKCIÍ

PC Software Feng Shui HomeMaster

Pre Váš  Byt /  Dom / Záhradu /  Kanceláriu / ... + Osoby

Ku všetkým výpočtom, informáciám, analýzam a výstupom

sa dostanete EXPRESNE rýchlo a jednoducho.

Vy zadávate vstupné údaje a Váš domáci majster Feng Shui

všetko podstatné vyrieši za Vás.

Program sám AUTOMATICKY identifikuje všetky problémy priestoru, vykáže

komu a čo spôsobujú a v množstve Infotextov odôvodňuje a navrhuje nápravné opatrenia. Kontroluje správnosť vykonaných opatrení.

Nakoniec si už iba vytlačíte požadované  VÝSTUPY  v grafickej aj v textovej forme. 

 

Moderné bývanie podľa zásad Feng Shui je odteraz dostupné pre každého.

HOME MASTER OBSAHUJE :

 

Feng Shui HomeMaster

Kreslenie,  Harmonizácia, Zariaďovanie, Výuka

 
 Feng Shui Kreslenie

 Podporná grafika - kompletné grafické užívateľské prostredie

Po zadaní základných parametrov objektu program sám aicky vykresľuje všetky

potrebné pozície a rozklady objektu a jeho jednotlivých miestností.  

Feng Shui Harmonizácia - energetická úprava

Priama program. pomoc pri harmonizácii priestoru - krok za krokom.

U jednotlivých obyvateľov poukazuje na súvislosti korešpondujúce s problematikou konkrétneho priestoru, s problematikou v jednotlivých oblastiach života a to až na úroveň konkrétnej miestnosti, pozície v miestnosti, typu miestnosti, individuálnu orientáciu osôb, ale i osobného nábytku, úžitkového nábytku, funkčných či dekoratívnych prvkov, elektroniky, elektrických spotrebičov, kúrenia, el. inštalácie, patogénnych zón ...

Feng Shui Zariaďovanie priestoru -

1600 zariaďovacích - harmonizačných a úžitkových prvkov a predmetov.

- kontrola osôb v objekte na všetkých úrovniach feng shui

- kontrola osobného nábytku - pozícia, orientácia, materiál, farba, odtieň, živel

- okamžite vidíte všetky výpočty, súvislosti a parametre až na pozíciu konkrétnej osoby

  a konkrétneho zariaďovacieho prvku

- programová kontrola pozícií všetkých prvkov

Feng Shui School : výuka, pomoc, kontrola, odporúčania nápravných riešení

Programová výuka feng shui systémov - vedie užívateľa krok za krokom

A to od výberu vhodného Pozemku, Domu, Bytu, Kancelárie po vypracovanie

feng shui projektu harmonizácie osobného alebo pracovného priestoru.

Zároveň program vysvetľuje, radí, odporúča, upozorňuje, pomáha a v neposlednom rade kontroluje a to priamo pri vypracovávaní samotného projektu harmonizácie priestoru

 
 

HOME MASTER ĎALEJ OBSAHUJE :

 

TLAČ :

 

Možnosť tlače :

1. Ochranné znaky, Stimulačné znaky, Aktivizačné znaky + čínska znaková sada

2. Výpis všetkých identifikovaných chýb, poškodení a nedostatkov priestoru

3. Pomocná feng shui planžeta pre zadávanie svetových strán

4. ... a mnoho ďalších možností tlačových výpisov, užívateľských a programových 

    grafických výstupov

Obsahuje i Programového sprievodcu.

Obsahuje i  Úspešné termíny - časovanie osobných udalostí, činností, ...  podľa aktuálneho dátumu a času a mnoho ďalších nástrojov a funkcií

 

HOME MASTER ĎALEJ OBSAHUJE :                        

I.

GRAFICKÉ PROSTREDIE :

 
PODPORNÉ GRAFICKÉ PROSTREDIE :     grafické nástroje - viac info

Klasické grafické vektorové prostredie,

Špeciálne Feng Shui grafické aické prostredie - funkcie a nástroje,

Výuka Feng Shui kreslenia pomocou :

Programového aického sprievodcu, alebo pdf  Programového sprievodcu

Ďalšiu užívateľskú podporu nájdete v časti  - "VÝUKOVÉ VIDEÁ"

Nachádzajú sa tam ukážkové VIDEÁ pre prácu so softvérom, ale i školiace a výukové VIDEÁ 

pre praktické využitie softvéru a systémov feng shui (tieto videá sú pridávané priebežne).

ZARIAĎOVACIE PRVKY :            sady zariaďovacích prvkov - viac info

1600 ks. Každý zariaďovací prvok má preddefinované parametre podľa systémov feng shui.

Z týchto dôvodov užívateľ nemusí ovládať systémy feng shui.

Program všetko vypočíta, pripraví všetky podklady a výstupy, zároveň upozorní

na poruchy a nedostatky priestoru. Následne ponúkne i nápravné opatrenia a riešenia.
TYPY A DRUHY MIESTNOSTÍ :       voliteľne typy miestností - viac info
Miestnosti a ďalšie stavebné prvky majú preddefinované parametre podľa systémov feng shui, 

Z týchto dôvodov užívateľ nemusí ovládať systémy feng shui.

Program všetko vypočíta, pripraví všetky podklady a výstupy, zároveň upozorní

na poruchy a nedostatky priestoru. Následne ponúkne i nápravné opatrenia a riešenia.
 

II.

FENG SHUI KRESLENIE OBJEKTU :

 

1. Jednoduché obkresľovanie pôdorysu  objektu:

     z obrázku, z fotky, zo súboru, cez Prt Scrn – formát bmp, jpg…

2. Jednoduché kreslenie pôdorysu objektu – kreslenie a navrhovanie priestorov

3. Jednoduchá úprava rozmerov objektu – prispôsobenie objektu do mierky 1 : 100

4. Program aicky vykazuje ďalšie potrebné rozmery :

     - určí celkovú zastavanú, úžitkovú a obytnú plochu objektu a jednotlivých miestností

     - určí plochu podlahy a jednotlivých stien v m2 (pre výpočet materiálov, farieb

       a podlahových krytín) 

5. Jednoduché zariaďovanie objektu, a jednotlivých miestností, sadami zariaďovacích

    prvkov, harmonizačných prvkov a stimulačných prvkov

6. Program pomáha pri kreslení konkrétneho priestoru a to pomocou implementovaných

    grafických programových feng shui nástrojov a funkcií, ale aj pomocou

    Programového sprievodcu, ktorý vedie užívateľa po jednotlivých krokoch.

 

III.

FENG SHUI ZAORIENTOVANIE OBJEKTU :

 

 1. Jednoduchá identifikácia a zakreslenie presnej S / J osi objektu

 2. Jednoduché určenie Severnej steny objektu

 3. Jednoduché určenie trigramu objektu

 4. Program aicky identifikuje Hlavný a Skrytý potenciál objektu a miestností

 5. Program aicky určí presný stredcentrum akéhokoľvek objektu a miestnosti

 6. Program aicky identifikuje vchod do objektu podľa metódy 24 vchodov a 64 hôr

 7. Program aicky identifikuje vchody do miestností podľa metódy 24 vchodov a 64 hôr

 8. Program aicky identifikuje Feng Shui Typ objektu a miestností

 9. Program aicky umiestni 24 vchodovú ružicu do centra pôdorysu objektu i miestností

10. Program aicky vykreslí správne energetické ružice objektu i miestností  

11. Program aicky vykreslí jednotlivé steny miestností pre určenie farieb a materiálov

12. Program aicky vypracuje profi popisové planžety – pôdorysu objektu i miestností

 

Programová aická identifikácia odôvodňuje, popíše čo konkrétny prvok alebo jeho umiestnenie prináša, odporúča a navrhuje nápravné opatrenia,

 

IV.

FENG SHUI ANALÝZY A IDENTIFIKÁCIA

NEDOSTATKOV OBJEKTU :

 

 1. Program aicky kontroluje rozmery miestností a zariadenia  - Feng Shui Meter

 2. Identifikácia a vykazovanie ohrozenia pri chýbajúcich častiach a perspektívach objektu

 3. Program aicky kontroluje prítomnosť nebezpečných vodných pozícií miestností

 4. Program aicky vypočíta a rozmiestni zložitú Lo Shu mriežku

 5. Program aicky zobrazuje nebezpečné energetické body konkrétneho priestoru

 6. Programová identifikácia a následná užívat. stimulácia akupunktúrnych bodov objektu

 

 7. Program aicky identifikuje nevhodné energetické hodnoty stavebných otvorov -

     okná, dvere, prechody, vchody objektu a miestností a následne navrhne ich úpravu 

    a polarizáciu konkrétnym feng shui krištálom.

     Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu, či ste otvor ošetrili správne.

 

 8. Program aicky identifikuje potrebu použitia ochranných znakov v objekte

     a povie vám, ktorým ochranným alebo stimulačným znakom máte priestor ošetriť

     a kde ho máte umiestniť. Konkrétne znaky si môžete hneď z programu vytlačiť.

     Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu, či ste pozíciu ošetrili

     správnym  ochranným alebo stimulačným znakom.

 

 9. Program aicky identifikuje energetické straty objektu - straty a unikanie

     energie cchi z objektu. Následne navrhne ich úpravu a ošetrenie. 

     Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu, či ste otvor ošetrili správne.

 

10. Program aicky identifikuje kolízne alebo ohrozujúce pozície jednotlivých

       dverí a okien v objekte a tiež ich nevhodné typy - prevedenie. Následne navrhne ich

      úpravu a ošetrenie.  

      Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu, či ste otvor ošetrili správne.

 

11. Program aicky identifikuje kolízne alebo ohrozujúce pozície ďalšieho veľkého

      množstva stavebných a zariaďovacích prvkov - bytového vybavenia atd.

      A to voči objektu, v objekte samotnom, i voči jednotlivým obyvateľom a miestam na prácu,

      relax alebo spánok.

 

Na záver si môžete spustiť komplexnú kontrolu harmonizácie a úprav vášho

bytu / domu / kancelárie / harmonizovaného priestoru a to spustením časti 

"Pomoc pri Ladení-Harmonizovaní".

Sú to konkrétne odporúčania pri harmonizácii konkrétneho objektu s jeho obyvateľmi.

 

Táto "pomoc" špecifikuje, čo uvedený priestor nemá obsahovať, čo ho poškodzuje, čo je naopak potrebné doplniť, ako a čím priestor vyvážiť a harmonizovať - konkrétne farby, materiály, prvky, obrazy, sošky.

 

V.

FENG SHUI UMIESTŇOVANIE OSÔB  A  PRVKOV VYBAVENIA

OBJEKTE:

 

 1. Program aicky lokalizuje umiestnenie osoby v objekte bytu, domu a v konkrétnej

     miestnosti, na konkrétnej pozícii

 

 2. Program aicky dohľadáva energeticky kompatibilné - vhodné obiekty (byty / domy),

     ale aj konkrétne kompatibilné miestnosti v analyzovanom objekte

 

 3. Program aicky kontroluje správnosť premiestnenia osôb do energeticky vhodnej -

     kompatibilnej miestnosti

 

 4. Program aicky kontroluje správnosť umiestnenia osôb pri spánku, práci a relaxácii

      (podľa konkrétnej osoby, konkrétneho vchodu do miestnosti a konkrétneho paláca)

 

 5. Program aicky kontroluje správnosť nasmerovania osôb podľa ich priaznivých

     smerov pri spánku, práci a relaxácii (podľa 8 vchodov, podľa 24 vchodov a podľa 64 hôr)

 

 6. Program aicky identifikuje Hlavný a Skrytý potenciál nasmerovania osoby pri

     spánku a pri práci - jemná kalibrácia priaznivého smeru

 

 7. Program aicky kontroluje Okolie umiestnenia osoby alebo osobného nábytku

     a identifikuje ohrozenia spôsobené nevhodným umiestnením rôznych stavebných

     a zariaďovacích prvkov - prvkov bytového vybavenia atd.

 

 8. Program aicky identifikuje druhotné patogény poškodenia priestoru, určí koho

     a v akom rozsahu najviac ohrozujú, koho ohrozujú z miestností, koho z celkovej pozície bytu.

     Vykáže i súvisiace poškodenia zo všeobecnej a individuálnej oblasti života jednotlivcov alebo

     celej rodiny. Program prihliada i na typ resp. symboliku patogénu a vykazuje ho textovo.

     Program na všetky tieto okolnosti upozorní následne navrhne úpravu a ošetrenie.  

     Ak použijete klikátko "skontrolovať", program urobí i kontrolu.

 

 9. Program aicky vykonáva kontrolu umiestnenia dôležitých prvkov, dokumentov,

      fotografií, cenností. Vykáže, čo konkrétne prináša umiestnenie týchto prvkov v tej-ktorej

      miestnosti a na tom-ktorom mieste

 

10. Program vykonáva Predmetovú analýzu priestoru. Dohľadávajú sa predmety špeciálneho

      významu a na základe ich aktuálnej pozície v priestore sa presne identifikuje, aké tendencie

      tieto predmety stimulujú a teda čo konkrétne prinášajú jednotlivým obyvateľom / užívateľom,

      celej rodine alebo celému pracovnému kolektívu.

 

11. Program aicky upozorňuje na ďalšie poškodenia priestoru, ktoré priamo ovplyvňujú

       konkrétnych obyvateľov a negatívne pôsobia na ich jednotlivé oblasti života

 

12. … a mnoho ďalších funkcií  

 

Program i na tejto úrovni obsahuje množstvo Infotextov,

v ktorých daný problém identifikuje, popisuje, odôvodňuje a odporúča nápravné opatrenia

 

VI.

FENG SHUI ROZBORY A ANALÝZY OSÔB :

 

Užívateľsky voliteľné GUA (KUA) SYSTÉMY :

 1. Precise Gua systém - (podľa Ba Zi - Four Pillars a rozloženia Yin/Yang)

 2. Nediferencovaný Gua systém -  iba podľa roku narodenia - Gua aktuál.roku ( tabuľkový)

 3. Diferencovaný Gua systém - podľa roku narodenia a pohlavia (tabuľkovy)

 

4. Program aicky určí rozloženiepomery jednotlivých živlov osoby na základe

     hodiny, dňa, mesiaca a roku jej narodenia (10 nebeských kmeňov a 12 pozemských vetiev)

 5. Program aicky určí presný pomer Yin/Yang osoby na základe hodiny, dňa, mesiaca

     a roku jej narodenia

 6. Program aicky vypočíta presné Gua (Kua) číslo osoby podľa pomeru Yin/Yang

      v 4 pilieroch osudu (Four Pillars) na základe hodiny, dňa, mesiaca a roku jej narodenia.

 7. Program aicky určí priaznivé smery pre všetky zadané osoby

 

 

 

 

   

Feng Shui MASTER

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

© Hermes, 1998-2015 All rights reserved